TO NIE SĄ MOJE DŁUGI >>>

ANTYKOMUNIZMEM
POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ INTERPOL!!!

Mam pytanie…

„Trójpodział władzy w Polsce – na czym polega” [businessinsider.com.pl]

Trójpodział władzy w największym skrócie oznacza rozdzielenie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, które mają na siebie nawzajem z jednej strony oddziaływać, a hamować i kontrolować. Powinny być one w równowadze, chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której jedna z władz zaczyna dominować nad pozostałymi. /…/

Później zasada trójpodziału władzy powtórzona została w Konstytucji z 1921 r., odrzuciła ją konstytucja z 1935 r., pojawiła się na chwilę w Małej Konstytucji z 1947 r. i znów zniknęła w 1952 r. Po długiej przerwie, wróciła w Małej Konstytucji z 1992 roku i zapisana została w obowiązującej obecnie Konstytucji z 1997 r. Hasło „współdziałania władz” pojawia się w preambule ustawy zasadniczej, a w artykule 10. czytamy:

1. „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały”.

businessinsider.com.pl

W szczególności:

Władza sądownicza w Polsce

Art. 173 konstytucji stwierdza, że „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”. Wymiar sprawiedliwości sprawują w naszym kraju: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe.

Ustawa zasadnicza wymienia też możliwość ustanowienia sądu wyjątkowego lub trybu doraźnego, ale tylko na czas wojny. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne, a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu niezawiśli – podlegają tylko konstytucji i ustawom.

businessinsider.com.pl

Stwierdzam, że w Polsce zasada trójpodziału władzy nie działa. Rzeczywistą władzę sprawują tajne służby. Państwo polskie stało się bojówką realizującą cele obcych sił.

PANNA MŁODA
od tańcenia takem osłabła…
Śniło mi się, że siadom do karety
a oczy mi sie kleją, — o rety —
Śniło mi sie, że siedze w karecie
i pytam sie, bo mie wiezą przez lasy,
przez jakiesi murowane miasta, — —
»a gdziez mnie biesy wieziecie?«
a oni mówią: »do Polski« —
A kaz tyz ta Polska, a kaz ta?
pon wiedzą?

POETA
po całym świecie
możesz szukać Polski panno młoda
i nigdzie jej nie najdziecie

PANNA MŁODA
to może i szukać szkoda

POETA
a jest jedna mała klatka, —
o niech tak Jagusia przymknie
rękę pod pierś

PANNA MŁODA
to zakładka
gorseta, zeszyta troche przyciaśnie

POETA
— — — a tam puka?

PANNA MŁODA
i cóz to tako nauka?
Serce — ! — ?

POETA
A to Polska właśnie.

„Wesele” – Stanisław Wyspiański
Stańczyk – Jan Matejko

Warto jednak pamiętać, że w swoich dziełach Matejko często celowo łączył różne wydarzenia historyczne i świadomie naruszał chronologię. Podobnie Stańczyk ma przede wszystkim znaczenie symboliczne. Artysta upatruje w wydarzeniach z początku XVI wieku dalekosiężnych skutków dla przyszłości Polski i Litwy oraz zabiera głos wobec aktualnych mu wydarzeń politycznych w Królestwie Kongresowym i na Litwie w przededniu wybuchu powstania styczniowego, a być może odwołuje się też do sytuacji politycznej w Galicji. Odpowiedzialnością za losy ojczyzny i narodu obarcza zarówno jej przywódców, zajętych doraźną polityką, jak i niechętne do działań społeczeństwo.

Wikipedia
„Trójpodział władzy w Polsce – na czym polega” [businessinsider.com.pl]
Tagi:

"ZIELONY ŁAD"
SPOSÓB NA PRZELUDNIENIE NASZEJ PLANETY:
LUDOŻERSTWO

This will close in 4 seconds